Ta witryna internetowa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarkiAkceptuję

Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie

22-300 Krasnystaw, ul. Mostowa 4
tel: 82 576-69-17, 82 576-62-67;
fax: 82 576-60-30;

email: lukk@praca.gov.pl

2018-02-20

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USLUGI SPOŁECZNE

POWIATOWY URZĄD PRACY W KRASNYMSTAWIE

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USLUGI SPOŁECZNE

Na podstawie art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz 1579)

 

Przedmiotem zamówienia są usługi społeczne wymienione w załączniku nr XIV do dyrektywy 2014/24/UE

 

Kod według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

80000000- 4 usługi edukacyjne i szkoleniowe

 

 

Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu:

Na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej: http://bip.pupkrasnystaw.pl oraz na stronie www.pupkrasnystaw.pl

 

 

Wartość zamówienia jest niższa niż kwota określona w art. 138 g ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

 

I. ZAMAWIAJACY:

 

I. 1. Nazwa o adres Zamawiającego:

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie

ul. Mostowa 4

22 – 300 Krasnystaw

województwo lubelskie

Tel. (0-82) 576-69-17, (082) 576 62 67,(082) 576 60 62

Fax (0-82) 576-60-30

e-mail: lukk@praca.gov.pl ,

 pup-krasnystaw@pupkrasnystaw.pl
strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej: http://bip.pupkrasnystaw.pl

strona internetowa zamawiającego:  www.pupkrasnystaw.pl

 

I. 2. Osoba uprawniona do kontaktów w imieniu zamawiającego:

Pani Alicja Matczuk i Pan Marcin Miś

Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie

ul. Mostowa 4

22 – 300 Krasnystaw

Tel. 0-82 576-60-62 wew. 254

godz. 8.00 – 15.00 w dni robocze

kontakt drogą elektroniczną; pup-krasnystaw@pupkrasnystaw.pl
 

 

I. 3. Rodzaj Zamawiającego:

 Administracja samorządowa

 

II. TRYB POSTĘPOWANIA:

 Zamawiający przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne na podstawie art.138 o w związku z art.139 g ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015, poz 2164, z późn. zm) oraz Regulaminu przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości od 30 000 EURO do 750 000 EURO PUP Krasnystaw

 

III. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA:

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:

RP/EFS- 4242-1/AM/18 Wykonawcy winni we wszystkich kontaktach z zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

 

IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

  IV 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenia usługi szkoleniowej

z zakresu: „ABC BIZNESU” dla 70 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krasnymstawie.

2. Grupy do przeszkolenia skompletuje zamawiający. Minimalna ilość uczestników w grupie to 6 osób, maksymalna liczba uczestników15 osób.

3. Termin wykonania zamówienia: marzec – grudzień 2018 r.

Dokładne terminy szkoleń będą ustalane w miarę potrzeb przez zamawiającego, o  czym Wykonawca będzie informowany z wyprzedzeniem 5 dni roboczych.

4. Czas zajęć 30 godzin zegarowych (dla każdej grupy) – minimalnie 4 dni szkolenia.

5. Miejsce szkolenia – Krasnystaw

6. Ubezpieczenie uczestników szkolenia NNW

7. Serwis kawowy podczas każdego dnia zajęć (kawa, herbata, ciastka kruche dlakażdego uczestnika)

8.Zamawiający dopuszcza zmianę liczby osób do 30%.

 

- Program szkolenia powinien zawierać min. zagadnienia dotyczące:

- Działalność gospodarcza – aspekty prawne funkcjonowania firmy,

- Formy opodatkowania działalności gospodarczej , VAT,

- Rejestracja firmy: wpis do CEIDG, założenie rachunku bankowego, wybór formy opodatkowania w urzędzie skarbowym, zgłoszenie do ubezpieczenia wZUS, wybór PKD,

- Rozliczenia publiczno – prawne (rozliczenia z ZUS i Urzędem Skarbowym)

- Podstawy księgowości małych firm

- Zatrudnienie pracownika

- Promocja , reklama ,public relations

- Pozyskiwanie środków finansowanych ze źródeł zewnętrznych

 

 IV. 2. Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień CPV 80000000- 4 usługi edukacyjne i szkoleniowe

IV. 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

IV. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wspólnie przez wykonawców.

 

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Termin realizacji zamówienia – marzec- grudzień 2018 r.

Dokładne terminy szkoleń będą ustalane w miarę potrzeb przez zamawiającego,

o czym Wykonawca będzie informowany z wyprzedzeniem 5 dni roboczych.

 

VI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:

 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj.

a) Posiadają aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b)  Nie zalegają z opłacaniem podatków i opłat w Urzędzie Skarbowym oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

c) Posiadają wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej (zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004r (Dz.U. z 2017 r.  poz. 1065

z późn. zm.) .

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

5. Posiadają doświadczenie w prowadzeniu szkoleń o identycznej tematyce  udokumentowane minimum 5 referencjami wystawionymi w okresie ostatnich trzech lat. Jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż trzy lata uznawane będą referencje wystawione od początku prowadzenia działalności gospodarczej.

6.Kadra dydaktyczna musi posiadać doświadczenie w prowadzeniu szkoleń będących przedmiotem zamówienia. Każdy z prowadzących zajęcia powinien legitymować się minimum

3 przeprowadzonymi szkoleniami w okresie ostatnich trzech lat. Na potwierdzenie składa oświadczenie stanowiące załącznik Nr 6.

 Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły „spełnia/nie spełnia” na podstawie dokumentów i oświadczeń (zaświadczeń) wyszczególnionych

w ogłoszeniu i załączonych przez Wykonawcę do oferty.

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

 W celu potwierdzenia spełnienia warunków wykonawca zobowiązany jest dostarczyć niżej wymienione dokumenty:

l. Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr l

2. Oświadczenie stanowiące załącznik nr 2

3. Oświadczenie  stanowiące załącznik nr 3  

4. Wykaz  materiałów dydaktycznych i biurowych  jakie  otrzymają  słuchacze  w  ramach  kursu wg załączonego wzoru, stanowiącego załącznik Nr 4

5.Wykaz przeprowadzonych szkoleń (doświadczenie wykonawcy), stanowiący załącznik Nr 5

6. Aktualny wpis do rejestru jednostek szkoleniowych prowadzony przez odpowiedni Wojewódzki Urząd Pracy

7. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.

8. Zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat w Urzędzie Skarbowym.

9. Zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające, że  wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  składek  na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

10. Wykaz osób i podmiotów , które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w  wykonaniu zamówienia, wg załączonego wzoru / załącznik Nr 6 /. Do wykazu należy dołączyć Curriculum Vitae każdej z umieszczonych w wykazie osób, podpisane czytelnie przez osobę której dotyczy oraz zawierać oświadczenie, że wyraża zgodę na uczestniczenie w przedmiotowym kursie w charakterze wykładowcy lub instruktora .

11. W przypadku gdy wykonawca korzysta przy realizacji zamówienia z sal wykładowych, pracowni do przeprowadzenia zajęć praktycznych w tym praktyk, sprzętu lub urządzeń nie będących jego własnością dołącza pisemne porozumienie, ewentualnie umowę o użyczeniu lub dzierżawy co najmniej na czas szkolenia .

12. Dokładny opis warunków lokalowych oraz wyposażenia technicznego sal  i  pracowni 

w  tym  zaplecza  socjalnego  gdzie  będą  odbywały  się  zajęcia   oraz  szczegółowy  opis sprzętu  jaki  wykonawca  użyje  do  przeprowadzenia  szkolenia .

13. Szczegółowy  podpisany  program  kursu  wraz  z  rozpisanym  harmonogramem przeprowadzenia  zajęć .

14. Wzór zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia

i uzyskanie kwalifikacji.

W/w dokumenty winny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

 Program szkolenia powinien zawierać w szczególności:

- nazwę i zakres szkolenia; czas trwania i sposób organizacji szkolenia; wymagania wstępne dla uczestników szkolenia; cele szkolenia; plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar z uwzględnieniem, w miarę potrzeby części teoretycznej i części praktycznej; treści szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych; wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych;  sposób sprawdzania efektów szkolenia.

 VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienia ogłoszenia. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres:

Powiatowy Urząd Pracy ul. Mostowa 4 22-300 Krasnystaw, faksem: (0-82) 576-60-30. Zamawiający  niezwłocznie  udzieli  pisemnych  wyjaśnień nie później niż na 2 dni przed  terminem  składania ofert  pod warunkiem ,  że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia   wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert . Jeżeli jest to niezbędne zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia niezbędnych dokumentów, oświadczeń lub wyjaśnień.

W  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  zamawiający  może  w każdym czasie ,  przed  upływem  terminu  do  składania  ofert ,  zmodyfikować  treść   ogłoszenia. 

 

Osoba do kontaktu w imieniu zamawiającego są: Pani Alicja Matczuk i Pan Marcin Miś, pok. l, tel. (0-82) 576-69-17 (wew. 254).

Godziny, w których udzielane są informacje dotyczące przetargu: od  poniedziałku  do  piątku  7:30– 15:00

Zamawiający będzie porozumiewał się z wykonawcami pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

 

IX. INFORMACJA NA TEMAT WADIUM:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

X. KRYTERIA OCENY I ICH ZNACZENIE:

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert.

Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena brutto.

Proszę o podanie ceny brutto za przeszkolenie jednej osoby.

XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty w zamkniętej kopercie należy złożyć w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Krasnymstawie, ul. Mostowa 4, w pokoju nr 101 (sekretariat). Koperta powinna być oznaczona: Oferta na usługi społeczne - szkolenie : „ABC BIZNESU ” dla 70 osób,  winna być opatrzona adresem i nazwą Wykonawcy.

Termin składania ofert upływa dnia 28.02.2018 r. o godz. 9.00

Otwarcie ofert nastąpi dni 28.02.2018 r. o godz. 9.30 w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 104

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć

na sfinansowanie zamówienia .Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny .   

 

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz

z upływem terminu składania ofert.

 

XIII. Opis sposobu przygotowania ofert

l. Przygotowanie oferty

1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.

2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

3) Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę na całość zamówienia.

4) Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.

5) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.

6) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w ogłoszeniu.

7) Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w -szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.

8) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

9) Oferta powinna zawierać spis treści. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości załączonej do ofert.

 

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione przy wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił w niej nieprawdziwe dane lub będzie uchylał się od zawarcia umowy na warunkach wynikających z ogłoszenia, Zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą ocenę, chyba, że w postępowaniu złożona była tylko jedna oferta lub upłynie termin związania ofertą.

 

Krasnystaw, dnia 20.02. 2018 r.

Pliki do pobrania
zal. nr 6 (DOC, 63 KB) 2018-02-20 05:21:35 63 KB pobierz
zal. nr 5 (DOC, 39 KB) 2018-02-20 05:21:35 39 KB pobierz
zal. nr 4 - wykaz materiałów dydaktycznych (DOC, 35 KB) 2018-02-20 05:21:34 35 KB pobierz
zal. nr 3 - oświadzcenie (DOC, 22,5 KB) 2018-02-20 05:21:34 22,5 KB pobierz
zal. nr 2 - oswiadczenie (DOC, 25 KB) 2018-02-20 05:21:34 25 KB pobierz
zal. nr 1 - formularz ofertowy (DOCX, 25,6 KB) 2018-02-20 05:21:34 25,6 KB pobierz

Liczba wyświetleń: 323

Artykuł dodany przez: Kiciński Michał

Artykuł zredagowany przez:

Projektowanie stron MescalDesign Projekt i realizacja MescalDesign. Strony www dla urzędów, samorządów.
Książka adresowa Klawisze dostępu Zadaj pytanie