Ta witryna internetowa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarkiAkceptuję

Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie

22-300 Krasnystaw, ul. Mostowa 4
tel: 82 576-69-17, 82 576-62-67;
fax: 82 576-60-30;

email: lukk@praca.gov.pl

Formy aktywizacji dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy

2014-02-27

Centrum Aktywizacji Zawodowej

 

Do zakresu działania Centrum Aktywizacji Zawodowej należy realizacja przez n/w działy
zadań w zakresie usług, instrumentów oraz programów rynku pracy:

I. Dział Pośrednictwa i Poradnictwa

1. Poradnictwo zawodowe:

1) udzielanie informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia (grupowe i indywidualne informacje zawodowe),

2) udzielanie porad indywidualnych oraz przeprowadzanie rozmów wstępnych zwykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia, w tym badanie zainteresowań i uzdolnień zawodowych,

3) kierowanie na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia,

4) inicjowanie, organizowanie i prowadzenie grupowych porad zawodowych dla bezrobotnych i poszukujących pracy,

5) udzielanie wsparcia psychologicznego,

2. Kluby Pracy:

1) organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu umiejętności poszukiwania pracy dla bezrobotnych i poszukujących pracy,

2) organizowanie i prowadzenie zajęć aktywizacyjnych dla bezrobotnych i poszukujących pracy oraz umożliwienie dostępu do elektronicznych baz danych,

3) gromadzenie informacji służących uzyskaniu umiejętności poszukiwania pracy i samozatrudnienia,

4) udzielanie pracodawcom pomocy w doborze kandydatów do pracy spośród bezrobotnych i poszukujących pracy oraz we wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników przez udzielanie indywidualnych porad zawodowych.

3. Pośrednictwo :

1) udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego

zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych,

2) pozyskiwanie ofert pracy,

3) organizacja giełd i targów pracy,

4) udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy,

5) informowanie bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy,

6) inicjowanie i organizowanie kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami,

7) współdziałanie z powiatowymi urzędami pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia na terenie ich działania,

8) współdziałanie w zakresie udzielania i wymiany informacji z innymi podmiotami, w szczególności: z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej oraz jednostkami obsługującymi świadczenia rodzinne, realizujące zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny w zakresie niezbędnym do realizacji tych zadań,

9) realizacja przez sieć EURES pośrednictwa pracy związanego ze swobodnym przepływem pracowników na terenie państw, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit a-c ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

10) monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych,

11) kontrola zgłoszeń dotyczących informacji o zwolnieniach grupowych i prowadzenie związanej z tym dokumentacji.

II. Dział Rynku Pracy

1. Szkolenia:

1) inicjowanie i organizacja szkoleń bezrobotnych i poszukujących pracy,

2) udzielanie pożyczek na sfinansowanie kosztów szkolenia,

3) inicjowanie, organizowanie i finansowanie przygotowań zawodowych dorosłych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy,

4) finansowanie kosztów studiów podyplomowych,

5) finansowanie kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu.

2. Pozyskiwanie środków na aktywizację osób bezrobotnych w ramach projektów, programów.

3. Promocja projektów.

4. Realizacja projektów poprzez:

1) współpracę z Instytucją Wdrażającą (Pośredniczącą II stopnia),

2) rekrutację uczestników,

3) koordynację poszczególnych faz realizacji,

4) przygotowywanie wniosków płatniczych w części rzeczowej,

5) sprawozdawczość, analizy i monitoring prowadzonych działań.

6) ewaluacja zakończonych projektów.

5.Współpraca z instytucjami rynku pracy w zakresie inicjowania wspólnych przedsięwzięć na podstawie umowy partnerskiej.

6.Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie promocji, realizacji i ewaluacji programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.

7. Monitoring wydatkowania środków Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji

Osób Niepełnosprawnych i innych pozyskanych środków w ramach programów i projektów z zewnętrznych źródeł finansowania.

8. Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

9. Przyznawanie bezrobotnym jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

10. Refundacja poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego.

11. Organizacja prac interwencyjnych, robót publicznych, staży oraz prac społecznie użytecznych.

12. Udzielanie pomocy publicznej i sporządzanie sprawozdań z udzielonej pomocy.

13. Refundacja kosztów dojazdów, zakwaterowania, opieki nad dzieckiem lub osobą zależną w związku z zastosowaniem wobec bezrobotnego usług i instrumentów rynku pracy.

14. Organizacja i monitoring programów specjalnych i projektów pilotażowych.

Liczba wyświetleń: 117

Artykuł dodany przez: PUP Krasnystaw

Artykuł zredagowany przez: PUP Krasnystaw

Projektowanie stron MescalDesign Projekt i realizacja MescalDesign. Strony www dla urzędów, samorządów.
Książka adresowa Klawisze dostępu Zadaj pytanie